RODZICE PIERWSZOKLASISTÓW

Przybory szkolne- co kupić? Poniżej znajduje się lista najważniejszych przyborów szkolnych, które powinny się znaleźć w wyprawce szkolnej pierwszaka. 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ELEMENTAMI WYPRAWKI SZKOLNEJ:

files/WYPRAWKA_SZKOLNA_DLA_PIERWSZOKLASISTY.pdf

 

 

Akademicka Szkoła Podstawowa to miejsce, w którym dzieci pokochają naukę  oraz będą się czuły dobrze i bezpiecznie.

Nasi uczniowie będą rozwijać wyobraźnię, wzbogacać swoją wiedzę i doświadczać niezwykłości świata, ludzi i przyrody. Nauka to także nabycie umiejętności budowania i utrzymywania relacji, poszanowania granic i osiągania kompromisów oraz radzenia sobie w różnych, czasem zaskakujących sytuacjach życiowych, współpracy w grupie oraz komunikacji.
Nasi uczniowie to odkrywcy wytrwale dążący do postawionych sobie celów, kreatywni, wychowani w duchu uniwersalnych wartości moralnych i tolerancji.
Nasza Szkoła to mała społeczność nauczycieli, uczniów i rodziców – nikt więc nie jest anonimowy. Wzajemny szacunek, otwarta komunikacja, twórcze podejście do problemów budują atmosferę bezpieczeństwa i zrozumienia.
Nauczanie dzieci to nasza pasja i misja. Nauczanie przez odkrywanie daje szansę na zaszczepienie w młodych umysłach ciekawości i potrzeby wiedzy. Rozwijamy aktywne postawy w oparciu o zasady patriotyzmu, demokracji, wolności i sprawiedliwości. Kultywujemy tradycje i dbamy o dziedzictwo naszego regionu.
To nasza misja.
Odpowiedzialności, która na nas spoczywa jest ogromna, dołożymy jednak wszelkich starań aby sprostać temu wyzwaniu.


OFERTA


Nauka może stać się przyjemnością, a ambicje szkolne wymarzonymi osiągnięciami. Oto jak tego dokonamy:
 
Rozbudowane nauczanie języków obcych
Znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, jest w dzisiejszych czasach podstawową umiejętnością. dostęp do nowych technologii spowodował, że wiedzę możemy czerpać z obcojęzycznych książek, audiobooków czy serwisów Internetowych. Ponadto nasza szkoła pragnie uczestniczyć w projektach międzynarodowych i nawiązywać współpracę z autorytetami z zagranicy – specjalistami i nauczycielami.  Dlatego nabycie kompetencji językowych to bardzo istotny aspekt kształcenia Codzienny kontakt z językami obcymi rozpoczyna się w naszej szkole od pierwszej klasy. Intensywna nauka języka angielskiego w IV klasie, uzupełniona zostaje nauką języka niemieckiego i hiszpańskiego (lub włoskiego).  Wybrane lekcje na wyższych poziomach nauki prowadzone będą w dwóch językach – polskim i angielskim. Kształcenie językowe realizowane będzie w formie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Metody nauczania
W naszej szkole nauczamy w sposób interdyscyplinarny, aby lepiej przygotować uczniów do życia, przez położenie nacisku na osiągnięcie uniwersalnych umiejętności. Dzięki takiemu nauczaniu chcemy przekazać uczniom spójną wizję świata, nauczyć analizy, interpretacji i wyciągania wniosków, kojarzenia faktów i łączenia wiedzy z różnych dyscyplin.
Nasi uczniowie samodzielnie odkrywają wiedzę – chcemy by dziwili się i zachwycali się nad nowymi obszarami poznania, aby zastanawiali się - „jak jest naprawdę”, „dlaczego tak jest”, „czy może być inaczej” i potrafili na nie odpowiedzieć, wykorzystując dotychczasową wiedzę i umiejętność weryfikowania hipotez. W rezultacie szybciej rozumieją materiał, lepiej go zapamiętują i łatwiej uczą się na kolejnych etapach. Kształtujemy tym samym chęć dalszej nauki, intelektualną kreatywność i samodzielność, dociekliwość poznawczą. Poza eksperymentowaniem wprowadzamy inne niekonwencjonalne, ale sprawdzone metody nauczania: wizualizacji, mnemotechniki, dramy, projektów, debaty Oxfordzkiej, mapy myśli, itp. Odchodzimy od systemu klasowego (na wybranych lekcjach) organizując lekcje w terenie i warsztaty (np. w teatrze). Naszych uczniowie mogą liczyć na merytoryczne wsparcie naukowców – szkoła będzie współpracowała z Ośrodkami Akademickimi.

Nowoczesne technologie w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych
W naszej szkole dziecko będzie posiadało dogodne warunki oraz możliwości do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nasza szkoła to dobrze przygotowana placówka, która jest w stanie zapewnić dziecku rozwój kompetencji i przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz różnorodne, ciekawe pomoce naukowe.

Nauka w małych grupach
Innowacyjność pracy w małych grupach w naszej szkole polega na tym, że dzieci pracują w klasach liczących nie więcej niż 18 uczniów, tworząc małe, dobrze znające się wspólnoty, spotykające się na codziennych lekcjach, oraz spotykają się systematycznie, choć rzadziej (kilka razy lub raz w tygodniu) w grupkach, często złożonych z innej kombinacji osób w klubach czy na warsztatach, które stanowią interesującą ofertę pozalekcyjną. Małe grupy:    
- zwiększają poczucie bezpieczeństwa i przynależności dziecka do klasy/grupy, co jest istotne na każdym etapie kształcenia,
- dają nauczycielowi możliwość dotarcia do każdego ucznia, pozwalają na poznanie nie tylko zdolności dziecka, ale i jego osobowości, a w rezultacie na dostosowanie metod nauczania do konkretnego ucznia, co w klasach liczących około 25 osób jest całkowicie niemożliwe,    
- ułatwiają koncentrację, szczególnie tym uczniom, których żywy temperament utrudnia dłuższe skupienie się na jednym nawet interesującym zagadnieniu czy zadaniu,    
- ułatwiają komunikację nauczyciel-uczeń oraz między uczniami, podczas wspólnie wykonywanych zadań, nawiązywanie bliskich kontaktów z rówieśnikami oraz sprzyjają skuteczności rozwiązywania konfliktów dotyczących lekcji czy spraw osobistych,    
- zapobiegają typowej dla większych klas anonimowości, która powoduje więcej niewłaściwych, negatywnych zachowań zarówno w klasie, jak i w czasie przerw.    

Siła w grupie – zajęcia integrujące
Szkoła to nasze pierwsze miejsce, w którym zdobywamy przyjaźnie. To właśnie tu dokonuje się proces naszej socjalizacji, uczymy się norm społecznych, współpracy, empatii. Dla młodego człowieka nie ma nic gorszego niż odrzucenie i izolacja od grupy rówieśniczej. Naszym zadaniem jest sprawić, aby każde dziecko czuło się w grupie jak najlepiej. Pragniemy, aby klasa była czymś więcej niż tylko miejscem do nauki. Chcemy, aby było to miejsce rozwoju psychospołecznego. Dlatego też nasi pedagodzy, dołożą  wszelkich starań aby praca w grupie i wzajemne relacje pozwalały uczyć empatii, niesienia pomocy drugiemu, dbania o drugą osobę.

Wzmacnianie wewnętrznej motywacji do nauki i rozwoju
Naszym celem jest wykształcenie u uczniów motywacji wewnętrznej - by dziecko chciało się uczyć dla siebie, dla swojego rozwoju, dla swojej przyszłości, a nie dla kogoś lub czegoś (np.: nagrody materialnej). Motywacja wypływająca z wewnątrz jest bowiem bardziej trwała i przynosząca lepsze wyniki w nauce i pracy. Dlatego szczególny akcent w naszej szkole kładziemy na opanowanie przez dzieci efektywnych metod zapamiętywania oraz zainteresowanie ich wiedzą jako taką. W naszej szkole będą realizowana różne projekty edukacyjne, finansowane ze zewnętrznych funduszy, aby wspierać naszych uczniów w radości odkrywania świata i swoich talentów.  

Dobry klimat wychowawczy
W naszej szkole przykładamy szczególną wagę do wychowania i wszechstronnego rozwoju dziecka jako osoby - w aspekcie emocjonalnym, duchowym, intelektualnym, fizycznym i wolitywnym (wychowanie woli). Ukształtowanie dobrych nawyków tj.: porządek, posłuszeństwo, pracowitość, obowiązkowość i wiele innych jest nieodłącznym elementem efektywnego nauczania integralnego, które uwzględnia całą osobę ucznia w procesie wychowawczym. Owocem takiego podejścia do wychowania, oprócz kształtowania dojrzałej osobowości, są również dobre wyniki dydaktyczne, ponieważ całościowy rozwój osoby pozwala na uzupełnienie deficytów w jednym obszarze nadwyżkami z innych obszarów. Wraz ze zdobywaniem wiedzy u dziecka następuje również rozwój emocjonalny, fizyczny i duchowy, co współgra z osobistą pracą nad własnym charakterem ucznia.
Rozwijamy talenty znane, wyszukujemy ukryte
Najczęściej jesteśmy ekspertami od swoich słabości i od najmłodszych lat skupiamy naszą uwagę na tym, co nam nie wychodzi. A talenty drzemią w każdym uczniu i trzeba je jak najwcześniej „wyłowić”. Najważniejsza jest świadomość swoich wyjątkowych cech, ponieważ wtedy naprawdę warto angażować czas i energię. W naszej szkole pomagamy odkryć talenty ukryte i wyjątkowe cechy, rozwinąć talenty znane, budować mocne strony. Dlatego w nasza szkołą daje możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia zarówno w ramach podstawy programowej, jak i bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
Motywująco oceniamy
W systemie oceniania kładziemy nacisk przede wszystkim na stymulowanie rozwoju  uczniów i motywowanie do pracy poprzez  nagradzanie postępów i wysiłków. W klasach starszych podejmiemy działania zmierzające do wykształcenia umiejętności adekwatnej samooceny.
Ćwiczyć może każdy
Aktywność fizyczną naszych uczniów traktujemy jako proces przygotowawczy do korzystania z kultury fizycznej w życiu dorosłym. Zdrowie i sprawność fizyczna są środkiem do osiągania celów wychowawczych. Zabawy, gry ruchowe, ćwiczenia fizyczne i sporty kształtują człowieka nie tylko fizycznie, lecz wywierają wpływ na rozwój intelektualny czy poprawę nastroju. Naszych uczniów zachęcamy do wszelkich form aktywności fizycznej: spacerów, ćwiczeń ruchowych, rytmiki i tańców, gier zespołowych, poznania różnych dyscyplin w praktyce, uwzględniając zróżnicowanie osobowe i rozwojowe dzieci. W naszej ofercie znajduje się gimnastyka korekcyjna, rehabilitacyjna, ogólnorozwojowa, w tym profilaktyczna oraz mnóstwo zajęć dodatkowych: taniec, zumba, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, narty, windsurfing, wspinaczka, itp.  

Sztuka w naszej szkole – sama przyjemność
Sztuka pomaga uczniom w rozwoju wrażliwości, pobudza fantazję i wyobraźnię. Ułatwia zrozumienie świata, wychodzi na przeciw potrzebom współczesnego człowieka, kształtuje umiejętność emocjonalnego przeżywania. Muzyka wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, stymuluje zmysły, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się, synchronizuje umysł i ciało. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do optymalnego uczenia się. Nasi uczniowie staną się prawdziwymi znawcami muzyki – dzięki ciekawym lekcjom, słuchaniu muzyki, możliwości nauki gry na instrumencie oraz uczestnictwa w zajęciach zespołu muzycznego i chóru.
Będą rozwijać się też pod względem plastycznym i teatralnym,  realizować swoje talenty i pasje, uczestnicząc lekcjach i kołach zainteresowań.  
„Wspólnie pokonamy wszelkie bariery” - w naszej szkole realizujemy założenia edukacji włączającej czyli wychowania i nauki dzieci niezależnie od ich stanu zdrowia, zdolności, specyficznych potrzeb edukacyjnych i ograniczeń. Nasza oferta specjalna dedykowana jest dzieciom  z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dysleksją czy chorobami przewlekłymi. Indywidualnie opracowujemy plan terapii, oferując bogaty zestaw zajęć dodatkowych (muzyko, dogo i hipoterapia, rehabilitacja, itd.) i wsparcie zespołu specjalistów (psycholog, oligofrenopedagog, logopeda, rehabilitant, itd.). Do dyspozycji pozostaje Sala Poznawania Świata i Muzykoterapii, sprzęt terapeutyczny. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejścia, winda, toalety).
Publiczne wystąpienia nam niestraszne
Nasi uczniowie będą organizatorami mini konferencji, warsztatów i pikników naukowych.  Będzie to doskonała okazja do tego, by podzielić się wiedzą i umiejętnościami, „wyleczyć się z tremy” przed wystąpieniami publicznymi, spotkać  prawdziwych naukowców, którzy w przystępny dla naszych uczniów sposób będą dzielili się ogromną wiedzą i doświadczeniem oraz ciekawych goście ze świata. Nasi naukowcy będą mieli szansę pochwalić się swoimi zdobyczami nauki przed swoją rodziną i przyjaciółmi, a także zaproszonymi gośćmi.

W naszej kuchni jemy zdrowo i smacznie
Jednym z kluczowych tematów w rozwoju dziecka jest odżywianie. Dbamy  o jakość oferowanych dzieciom posiłków – będziemy mieć własną kuchnię, gdzie przygotowujemy jedzenie wg najlepszych standardów sztuki kulinarnej. Uwzględniamy w jadłospisie nietypowe preferencje żywieniowe, indywidualne diety, alergie, nietolerancje pokarmowe.

Oferta Akademickiej Szkoły Podstawowej w „pigułce”:
•    bezpłatna nauka,
•    jednozmianowy system nauki,
•    nauka w małych grupach 
•    nowoczesne metody nauczania – eksperymentowanie, czytanie całościowe, techniki szybkiego zapamiętywania, lekcje w terenie i specjalistyczne warsztaty, wsparcie naukowców itd.
•    3 języki obce (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański); angielski- od pierwszej klasy, od klasy IV drugi język w ramach podstawy, kolejne w ramach zajęć dodatkowych,
•   nowe klasy i pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz różnorodne, ciekawe pomoce naukowe przystosowane do nauki w klasach I-VIII,
•    pracownie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I - III – dostosowane do pracy z sześciolatkami,
•    pracownie przedmiotowe przygotowane do prowadzenia eksperymentów,
•    profesjonalna opieka nad dziećmi mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające),
•    wyjątkowa dbałość o dobre samopoczucie dziecka w grupie rówieśniczej, wychowanie i wszechstronny  rozwój ucznia jako osoby,
•    odkrywamy talenty ukryte i wyjątkowe cechy, rozwijamy talenty znane, budujemy mocne strony ucznia,
•    wspieramy wszelką formę aktywności fizycznej naszych uczniów, uwzględniając ich zróżnicowanie osobowe i rozwojowe – od spacerów i ćwiczeń ruchowych,  po gry zespołowe, basen, taniec, zumbę, itp.
•    realizujemy założenia edukacji włączającej – wychowujemy i nauczamy dzieci niezależnie od ich stanu zdrowia, zdolności, czy ograniczeń. Nasza oferta specjalna dedykowana jest dzieciom  z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dysleksją czy chorobami przewlekłymi,
•    fachowa opieka specjalistów w dziedzinie nauk pedagogicznych (pedagog, logopeda, surdologpeda, terapeuta behawioralny, psycholog ),
•    opieka w świetlicy dostosowaną do potrzeb rodziców (świetlica czynna od 7:00 do 16:00), ciekawie zorganizowany czas,
•    szerokie spektrum zajęć dodatkowych nieodpłatnych,
•    atrakcyjne zajęcia dodatkowe płatne,
•    żywienie dzieci  zgodne z obowiązującymi normami oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb (z uwzględnieniem nietypowych preferencji żywieniowych, indywidualnych diet, alergii, nietolerancji pokarmowych),
•    smaczne i zdrowe posiłki z własnej kuchni,
•    duży i kolorowy plac zabaw oraz przestronny, ogrodzony, zielony teren wokół budynku,
•    dogodna lokalizacja (dojazd),
•    własny, duży, wygodny parking,
•    nowo oddane do użytku, przestronne, komfortowo i nowocześnie wyposażone, bezpieczne sale,
•    monitoring w budynku i przed budynkiem,
•    oszczędność czasu i wygoda dla Rodzica - do naszej placówki mogą uczęszczać dzieci w każdym wieku (od żłobka do szkoły średniej)
•    diagnozę i opiekę  logopedyczną (według potrzeb) oraz profilaktykę lekarską, rehabilitanta.

UWAGA - z zajęć płatnych mogą korzystać dzieci uczęszczające do innych placówek Szkoła może zorganizować również inne zajęcia – zgłoszenia przyjmują wychowawcy (klasy I-III) i nauczyciele przedmiotowi (klasy IV-VIII)

 

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl