KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA KLASY 1-2 NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ - dostarczyć do sekretariatu do 30 sierpnia 2023, do godz. 12.00

KARTA DO POBRANIA TUTAJ

Rodzic ucznia uczęszczającego na zajęcia w świetlicy szkolnej zobowiązani są do 1 września br.:

- dokonać jednorazowej  wpłaty  50zł na materiały plastyczne do wychowawcy świetlicy

- dostarczyć zaświadczenia z pracy świadczące że oboje rodziców/ opiekunów prawnych pracujące zawodowo.

W przypadku braku zaświadczeń lub niespełnienia kryteriów, dziecko ze względu na ograniczoną ilość miejsc, może zostać wypisane ze świetlicy.

 

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY W CZASIE POBYTU

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo po dziecko do świetlicy szkolnej zgłasza się do sali świetlicy wyłącznie 1 opiekun.

 

 Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą być odebrani wyłącznie przez rodziców /prawnych opiekunów lub osoby przez nie pisemnie upoważnione:

- osoba odbierająca dziecko powinna znać serię i numer dowodu osobistego widniejącego

 w karcie zgłoszeniowej w celu sprawdzenia przez nauczyciela wydającego dziecko.

- nauczyciel może zażądać bezpośredniego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej oraz wylegitymowania osoby odbierającej ucznia po uprzedniej rozmowie telefonicznej.REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Nauka przez zabawę, czyli kilka słów o naszej szkolnej świetlicy.

Zajęcia świetlicowe są zajęciami pozalekcyjnymi i dają możliwość kształcenia i wszechstronnego rozwoju bez lekcyjnego rygoru. Dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody w trakcie realizacji zainteresowań, co przekłada się na dobre samopoczucie dzieci i większą efektywność działań wychowawczych. Nasza świetlica to miejsce, gdzie rozwijają się umiejętności koleżeńskiego współżycia, uczymy dzieci korzystania z dóbr kultury oraz nawyków kultury życia codziennego, upowszechniamy zasady kultury zdrowotnej oraz dbałości o zachowanie zdrowia.


Świetlica w naszej szkole będzie magicznym miejscem, w którym dzieci współtworzą przestrzeń do rozwoju, lepszego poznawania siebie samych i swoich kolegów.

W Akademickim Zespole Placówek Oświatowych, świetlica będzie miejscem, gdzie będziemy malować, lepić, gotować, przygotowywać przedstawienia i teatrzyki, poznawać świat na zajęciach przyrodniczych.
Na świetlicy nie zabraknie  gier planszowych i innych zabawek. Zapoznamy dzieci z możliwościami zdrowego, pozytywnego organizowania sobie czasu wolnego i przyswajania dobrych nawyków w tym zakresie.

Nasza świetlica to także organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrożenie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej. Zorganizujemy tu "czas ciszy", w czasie którego dzieci będą mogły odrabiać zadania domowe i/lub czytać lektury. W odrabianiu lekcji dzieciom może pomóc opiekun lub nauczyciel. Dzięki temu te z nich, które będą później odbierane ze szkoły, nie będą musiały pracować w domu.
Za to pozostały czas na świetlicy wypełni zabawa i aktywność. Będziemy jeść  wspólnie posiłki, odrabiać lekcje, uczyć się nowych rzeczy, bawić się i śmiać !
Na naszej świetlicy nigdy nie będzie nudno!


 

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa